Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 

  1. A tájékoztató célja

A  NEDÜ Szőlőszaporítóanyag Termesztő és Bortermelő Korlátolt Felelősségű Társaság  (rövidített elnevezés: NEDÜ Kft, székhely: 7625 Pécs, II. kerület Hunyadi János utca 12 szám; 18045/3/A. hrsz. Cg: 02-09-070985, adószám: 13798871-2-02, statisztikai azonosító szám 13798871-0130-113-02, törvényes képviselő Somogyi Tibor ügyvezető)  (továbbiakban: „adatkezelő” vagy „szolgáltató”) mint a somogyipince.hu internetes rendelési felület és weboldal, valamint a somogyioltvany.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban együtt: „weboldal”), online értékesítési és tájékoztatási tevékenységeivel kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait. Az adatkezelés célja kizárólag a megkeresések teljesítése, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás, áru eljuttatása a címzetthez) ellátása illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevél eljuttatása a címzetthez. Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Adatkezelő az adatkezelési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok szerint bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, amely hatóság alábbi nyilvántartási számon nyilvántartásba vette:

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-75669/2014.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlóknak, az honlapot böngészőknek, a honlapon megrendelőknek, illetve a hírlevélre feliratkozóknak az adatkezelőnél kezelt adatait.

 

A weboldalon regisztrációra nincs lehetőség. Törzsvásárlókénti regisztrációra kizárólag személyesen van lehetőség a szolgáltató bármelyik kiskereskedelmi értékesítési egységében a regisztrációs lap személyes kitöltésével aláírásával és a törzsvásárlási feltételek elfogadásával.

 

A weboldalon online rendelésre van lehetőség, amely online rendelés esetén a megadott e-mail címre a rendelést visszaigazoló e-mailt küld az automata rendszer, amely alapján a szolgáltató alkalmazottja telefonon megkeresi a megrendelőt a megrendelt termék értékesítésének részletei egyeztetése céljából. A weboldalon a termék kifizetésére nincs lehetőség. A megrendelt termék ellenértéke készpénzzel egyenlítendő ki a termék személyes átvételekor, vagy átvétel előtt előre utalással. A weblapon megrendelt termék pesti kiskereskedelmi egységünkben vehető át vagy házhozszállítás esetén a szolgáltató saját alkalmazottja kézbesíti.

A weboldalon vagy a szolgáltató bármelyik kiskereskedelmi egységében személyesen lehetőség van a szolgáltató hírlevelére való feliratkozásra.

 

A NEDÜ Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos adatkezelési szabályzatában a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A NEDÜ Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A NEDÜ Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A NEDÜ Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A NEDÜ Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. Az adatkezelő adatai

Név: NEDÜ Kft.

Székhely:  7625 Pécs, II. kerület Hunyadi János utca 12 szám; 18045/3/A.

Cégjegyzékszám:  Cg: 02-09-070985

Adószám: 13798871-2-02

Telefonszám: +36 72/718 502

E-mail: info@somogyioltvany.hu  

 

3. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

A NEDÜ Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben: szerződéskötési szándék (termékértékesítés), szerződés teljesítése (termékértékesítés).

Adatkezelő a személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.).

Adatkezelő a személyes adatokat az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben: Hírlevél küldése, Kapcsolattartás – webes felületen eszközölt érintetti megkeresések megválaszolása, marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése – anonim felhasználó azonosítók (cookie, vagy süti) alkalmazása során.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Adatkezelő a Személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.).

 

Felhívjuk a NEDÜ Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

4. A kezelt személyes adatok köre

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a személyes vásárlásnál és/vagy törzsvásárlókénti személyes regisztrációnál, hírlevél feliratkozásnál, illetve regisztráció nélküli online rendelés esetén is kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: törzsvásárlóként regisztrált felhasználók, hírlevélre feliratkozók, regisztráció nélküli vásárlók, regisztráció nélküli online megrendelők.

 

A kezelt adatok köre törzsvásárlóként regisztrált vásárlók esetében:

A regisztrált vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, (telefonszám, e-mail cím) szállítási cím, számlázási cím. A számviteli bizonylat adatait az adatkezelő a vonatkozó törvényben előírt ideig őrzi meg.

Az adatgyűjtés célja a törzsvásárlóként regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése, törzsvásárlói kedvezmények, akciók, egyéb törzsvásárlóknak járó szolgáltatások teljesítése, számlázás, újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása.

 

A kezelt adatok köre nem regisztrált (személyesen és/vagy online) vásárlók esetében:

A nem regisztrált vásárlók által a rendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, (telefonszám, e-mail cím) szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja nem regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás. A számviteli bizonylat adatait az adatkezelő a vonatkozó törvényben előírt ideig őrzi meg.

 

A kezelt adatok köre hírlevélre feliratkozók esetében:

A hírlevélre feliratkozók által a feliratkozás során megadott, az elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatok: Név, e-mail cím.

Az adatgyűjtés célja hírlevélre feliratkozók esetében: elektronikus hírlevél küldése.

4.1 A kezelt személyes adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve: Törzsvásárlóként regisztrált vásárló személyes adatai.

Felhasználása: Megrendelések teljesítése, újravásárlás egyszerűsítése, törzsvásárlói kedvezmények, akciók, egyéb törzsvásárlóknak járó szolgáltatások teljesítése.

Jogalap: Megrendelések teljesítése, törzsvásárlói kedvezmények nyújtása és a számlázás, újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása.

Megőrzési idő: Visszavonásig, vagy 12 hónapon túli inaktivitás esetén adatkezelői törlésig.

 

Adatkezelés neve: Nem regisztrált vásárló személyes adatai.

Felhasználása: Megrendelések teljesítése.

Jogalap: Megrendelések teljesítése és a számlázás.

Megőrzési idő: Rendelés teljesítése, lezárása, illetve fogyasztói panaszok, jogorvoslati lehetőségek határideje.

 

Adatkezelés neve: Hírlevélre történő feliratkozás.

Felhasználása: Elektronikus hírlevél.

Jogalap: Elektronikus hírlevél küldése.

Megőrzési idő: Önkéntes leiratkozásig, vagy 12 hónapon túli inaktivitás esetén adatkezelői törlésig.

5. Adatfeldolgozók

A NEDÜ Kft. mint somogyipince.hu internetes rendelési felület és weboldal, valamint a somogyioltvany.hu weboldal üzemeltetője és adatkezelő, a működése során alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, ahol az adatkezelési cél érdekében a cél megvalósulásáig a személyes adatokat megismerhetik az adatfeldolgozók:

 

Az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozók:

Adatkezelő az adatokat a szolgáltató ügyfélkiszolgálással, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, továbbá a jogi-, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai és adatfeldolgozói, mint címzettek felé továbbítja.

 

Webhely motor tárhely és  megrendelés automatizációs rendszer szolgáltató:

Név: FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 7621 Pécs, Mária u. 8.  Adószám: 11018661-2-02, Cégjegyzékszám: Cg 02-09-063200

 

Hírlevél küldés szolgáltató: A NEDÜ Kft saját alkalmazottjával végzi.

 

Kiszállítás: A NEDÜ Kft saját alkalmazottjával végzi.

 

Számlázás: A NEDÜ Kft saját alkalmazottjával végzi.

 

6. Az adatok fizikai tárolásának helye

 

A NEDÜ Kft kiskereskedelmi egységében papír alapon megadott adatok az adatok megadásának helyén.

Az online megadott adatok a Ferling Kft webhely motor tárhely és megrendelés automatizációs szolgáltatónál tárolt adatok:

Az adatfeldolgozó székhelyén.

A Ferling Kft  mint a NEDÜ Kft. szerződött adatfeldolgozója alábbi adatkezelési nyilatkozat alapján kezeli az adatokat: Ferling Kft. adatkezelési tájékoztató.

 

7. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A NEDÜ Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a NEDÜ Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A törzsvásárlóként regisztrált felhasználó e-mailben vagy személyesen az adatkezelő bármelyik kiskereskedelmi értékesítési helyén megtekintheti, módosíthatja, vagy töröltetheti saját adatait.

A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a NEDÜ Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a NEDÜ Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a.) az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az érintett az egyik fél; és b.) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.8 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását –az adatkezelőhöz írásban intézett nyilatkozatban- bármikor visszavonja.

 

7.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8. Cookie-k (Sütik)

 

8.1 A sütik feladata

-információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

- megkönnyítik a weboldal használatát;

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő a szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

8.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az NEDÜ Kft. 

weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

8.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A NEDÜ Kft. weboldalán alkalmazhatja a Google Analytics, Google Adwords és facebook mint harmadik fél sütijeit is. A harmadik fél által elhelyezett sütikkel statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

8.4 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (remarketing)

A NEDÜ Kft webhelye remarketing és ehhez hasonló eszközöket nem használ.

 

A webhelyet felkeresők bármikor letilthatják a Cookie-k használatát.

 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Amennyiben hírlevélre történő feliratkozási lehetőség jelenik meg egy hirdetésünkben, akkor a feliratkozás minden esetben önkéntes, hírleveleink pedig minden esetben tartalmazzák az adatmódosítás vagy leiratkozás lehetőségét.

Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal, esetleg gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen észrevétele felmerül, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@somogyipince.hu email címen.

 

9. Adatvédelmi hatósági eljárás

Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

10. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A NEDÜ Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes. A mindenkor hatályos tájékoztató elérhető az alábbi linken: https://www.somogyipince.hu

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

 

11.  Kifejezések magyarázata

• Rendelet, GDPR-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelet (2016. április 27.);

• Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

• Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

• Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

• Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

• Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

• Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé  tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

• Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállam jog is meghatározhatja;

• Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

• Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

• Címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

• Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

• Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

• Profilalkotás - személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

• Adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

 

Pécs, 2018.06.04.                                                                              Nedü Kft adatkezelő